Avís legal

DINAE AQUA, és l’empresa responsable del fitxer generat amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris del portal http://www.dinaeaqua.com d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. DINAE AQUA es compromet a complir la seva obligació de secret pel que fa a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptarà les mesures pertinents per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

 

La recollida i el tractament automatitzats de les dades personals té com a finalitat la gestió d’informació i consultes sol·licitades per l’usuari. A més, les dades s’incorporaran a un fitxer de contactes degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, la finalitat del qual és la prospecció comercial.

 

Tindreu la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals incorporades en els fitxers de DINAE AQUA, sol·licitant-ho per correu electrònic i deixant constància del seu enviament i recepció a jubago@dinaeaqua.com

 

DINAE AQUA manté els nivells de protecció de les vostres dades personals conforme al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics a l’abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que faciliteu a DINAE AQUA.

 

DINAE AQUA es reserva la facultat de modificar el present Avís legal per adaptar-lo a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.