Informació general

Aquest servei web pertany a JUBAGO, S.L., amb número d’identificació fiscal B92088780, telèfon 902200009, correu electrònic jubago@dinaeaqua.com, en endavant, DINAE AQUA.
DINAE AQUA és la titular del lloc web ubicat al domini http://www.dinaeaqua.com/
La política de privacitat que es descriu a continuació només és aplicable a aquest lloc web, entenent com a tal totes les pàgines i subpàgines incloses a http://www.dinaeaqua.com/. DINAE AQUA declina tota responsabilitat sobre les diferents polítiques de privacitat i protecció de dades de caràcter personal que puguin contenir els llocs web als quals es pugui accedir a través dels hipervincles ubicats en aquest lloc web i no gestionats directament per DINAE AQUA.
DINAE AQUA desitja fer saber als usuaris d’aquest lloc web que la present declaració reflecteix la política en matèria de protecció de dades que segueix DINAE AQUA. Aquesta política s’ha configurat respectant escrupolosament la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, per exemple, la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD).

Recollida de dades de caràcter personal

DINAE AQUA no recopila voluntàriament les dades de caràcter personal dels usuaris d’aquest lloc web. Les úniques dades que se sol·liciten als usuaris són aquelles que l’usuari proporciona de manera voluntària mitjançant els diferents formularis del lloc web. En conseqüència, DINAE AQUA només disposarà de les dades personals d’aquells usuaris que voluntàriament vulguin cedir-les. Només en aquells casos en què l’usuari ho desitgi, i sempre de forma voluntària, podrà comunicar les seves dades de caràcter personal a DINAE AQUA.
Aquestes dades que l’usuari proporciona voluntàriament podran ser incorporades a un fitxer automatitzat, registrat davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, sota la titularitat de DINAE AQUA. En conseqüència, l’usuari que voluntàriament proporcioni a DINAE AQUA les seves dades personals accepta expressament el seu tractament amb l’exclusiva finalitat de gestionar la seva condició d’usuari registrat per als serveis de suport de DINAE AQUA. En qualsevol cas, les dades recollides seran sempre tractades respectant la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l’usuari a DINAE AQUA poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a DINAE AQUA, qui assumeix totes les mesures de caràcter tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, la integritat i la qualitat de la informació inclosa a aquestes bases de dades, d’acord amb el que estableix la LOPD.

Finalitat del tractament de les dades

Les dades de caràcter personal que l’usuari comuniqui voluntàriament es destinaran únicament a la finalitat concreta de gestionar la consulta realitzada, seran tractades amb la més absoluta confidencialitat i es destinaran únicament a aquelles finalitats per a les quals han estat recopilades i sobre les quals s’informa expressament a l’usuari en el moment de la seva recollida, a la present Política de privacitat.

Cessió de dades

Les dades de caràcter personal recollides a través d’aquest lloc web no seran cedides a cap altre subjecte ni empresa, llevat dels subjectes i casos concrets en què aquesta cessió estigui recollida per la LOPD.
L’usuari que voluntàriament comuniqui les seves dades a DINAE AQUA a través d’aquest lloc web consent expressament l’ús d’aquestes dades personals per a l’enviament d’informació comercial per via electrònica dels serveis comercialitzats per DINAE AQUA, en estricte compliment del que estableixi la legislació vigent en matèria de Serveis de la Societat de la Informació pel que fa a les comunicacions comercials, llevat que l’usuari manifesti la seva oposició.

DINAE AQUA es compromet a mantenir actualitzades en tot moment les dades personals que rebi voluntàriament dels usuaris d’aquest lloc web, de manera que es corresponguin de manera veraç a la identitat i característiques personals d’aquests usuaris. Per aquest motiu, qualsevol usuari pot exercir en qualsevol moment el dret a accedir, rectificar i, en el seu cas, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades a DINAE AQUA, mitjançant una comunicació escrita a DINAE AQUA per correu postal a l’adreça indicada anteriorment o per correu electrònic a jubago@dinaeaqua.com.